XIV International Music Festival "Stars on the Baikal". Opening gala

12photos
logo

September 4, 2019

Photo by Evgeny Evtyukhov