XIV International Music Festival "Stars on the Baikal". Closing Gala

12photos
logo

September 13, 2019

Photo by Evgeny Evtyukhov